• Očné tiene
  • Lesk na pery
  • Light Diffusing Make-up

Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP”) upravujú uzatváranie kúpnych zmlúv na nákup tovaru v internetovom obchode www.makeupbox.sk. Účelom VOP je vymedziť práva a povinnosti zmluvných strán - predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.makeupbox.sk je Tímea Nagyváthyová - BackStage, so sídlom 945 01 Komárno, Gazdovská 773/31, zapísaná v Okresnom úrade v Komárne, číslo živnostenského registra: 410-15304.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi VOP a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Podmienky zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom sa riadia v rozsahu VOP neupravenom, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Za predpokladu, že kupujúci nie je spotrebiteľom, riadia sa podmienky zmluvy v rozsahu VOP neupravenom zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) – Tímea Nagyváthyová - BackStage, so sídlom 945 01 Komárno, Gazdovská 773/31, zapísaná v Okresnom úrade v Komárne, číslo živnostenského registra: 410-15304.

Kupujúci – je osobou, ktorej Predávajúci dodáva tovar Kupujúcim objednaný, za ktorý Kupujúci zaplatí kúpnu cenu. Kupujúci môže byť Spotrebiteľom alebo osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a na druhej strane Spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka Kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu teda záväzným potvrdením objednávky Predávajúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikajú Kupujúcemu a Predávajúcemu vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou, VOP a príslušnými právnymi predpismi.

VOP – predstavujú ustanovenia kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim postupom upraveným v Uzatvorení kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s VOP platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s VOP oboznámil a bez výhrad súhlasí s ich ustanoveniami súhlasí. Tovar – je vyobrazený a ďalej charakterizovaný na stránke internetového obchodu www.makeupbox.sk.

3. Potvrdenie objednávky

Objednávky sú spracované do päť (5) pracovných dní. Všetky prijaté objednávky sú záväzné.

4. Odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Za predpokladu, že spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote.

Odstúpením od zmluvy je Kupujúci a Predávajúci povinný vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ, ktorý objednaný tovar, je povinný ho vrátiť.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť spôsob (vrátane potrebných údajov), ktorým mu má byť prijatá suma poukázaná.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, Predávajúci si uplatní náhradu škody.

5. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nezodpovedá tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, je o tom Kupujúci povinný bezodkladne písomne vo forme emailu upovedomiť Predávajúceho. V prípade ak:

sa jedná o vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru sa jedná o vadu odstrániteľnú, ale Kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím Kupujúceho.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záručnej doby, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Kupujúci uplatňuje vady na tovare osobne na adrese uvedenej v kontaktoch alebo prostredníctvom zásielky. Vždy k reklamovaného tovaru je potrebné priložiť kópi dokladu o kópe spolu s popisom prejavovanej vady. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa VOP uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.makeupbox.sk môže kupujúci uhradiť cenu za tovar a dodanie Kupujúcim určeným spôsobom, a to výberom z nasledovných: a) dobierka – Kupujúci zaplatí za tovar kuriérovi alebo pri prevzatí na pošte. b) bankový prevod - po prijatí objednávky Kupujúcim, zašle Predávajúci číslo účtu a variabilný symbol.

7. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Ak je tovar skladom jeho expedícia je zvyčajne realizovaná do 48 hodín počas pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Poštovné i balné hradí kupujúci ak nie je uvedené inak. Dodacia lehota je maximálne 7 dní. V prípade, že kupujúcim objednaný tovar nie je na sklade, lehota dodania bude dohodnutá individuálne (mailom/telefonicky).

Tovar môže byť dodaný prostredníctvom:

a) Slovenskej pošty– riadi sa platnými podmienkami Slovenskej pošty

b) kuriéra – doručenie zásielky do 2 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

c) osobným odberom - v prevádzke predávajúceho na adrese Tímea Nagyváthyová - BackStage, Jókaiho 32, 945 01 Komárno.

 Nezodpovedáme za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérskou službou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou, kuriérskou službou.
4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
5. Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 Dodacie náklady

V súlade s Obchodnými podmienkami si predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru nasledovné ceny:


1. osobný odber tovaru   - platba vopred na bankový účet alebo v hotovosti priamo v predajni 0,- €

2. dodanie prostredníctvom Slovenskej pošty

     a) na území SR      3,80 €

 3. dodanie prostredníctvom kuriéra

    - na území SR        5,50 €

 Pri objednávke nad 50,-€ je zaslanie Slovenskou poštou zdarma.

 Pri platbe na bankový účet je tovar zaslaný kupujúcemu až po pripísaní sumy na úhradu na účet predávajúceho.

Balné neúčtujeme.

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

Rozdiel ceny do iných krajín sa pripočítava podľa platných taríf zvoleného doručovateľa.

8. Cena za tovar

Všetky ceny zverejnené na stránkach internetového obchodu www.makeupbox.sk sú konečné, Predávajúci nie je platiteľom DPH.

9. Záverečné ustanovenia

Objednávka Kupujúceho je po potvrdení Kupujúcim (uzatvorená zmluva) archivovaná za účelom jej splnenia a evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú Spotrebiteľovi známe z procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. VOP sú platné a účinné od 10.03.2014.

Radi Vám pomôžeme:

+421 905 864 820

Doprava v SR

nad 50 € zdarma

Pre stálych zákazníkov

vernostné zľavy